Játékszabályzat - Szurkolj a Foci VB-n és jótékonykodj velünk!

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Work Force Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-198948; képviselője: Csákvári Róbert ügyvezető, elérhetősége: +36 1/354-3434) (a továbbiakban: Work Force) és a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 11.; cégjegyzékszáma: Cg.13-02-051379; képviselője: Horváth Zsolt, elérhetősége: 06-1-785-4828) (a továbbiakban: Job Force) (a továbbiakban a Work Force és a Job Force együttesen: Szervezők), „Work Force & Job Force Karitatív VB Kampány” elnevezéssel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szerveznek a Gyermekkor Alapítvány (székhelye: H-1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22-24.) (a továbbiakban: Gyermekkor Alapítvány) népszerűsítése érdekében (a továbbiakban: Kampány).

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban az alábbiakban hivatkozott közösségi oldalakkal (Facebook, Instagram, LinkedIn), azt a hivatkozott közösségi oldalak semmilyen módon nem szponzorálják, nem támogatják, nem szervezik, így a hivatkozott közösségi oldalakat a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem kötelesek és nem is jogosultak. A Játék tartalmáért kizárólag a Szervezők felelősek.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Játékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket. A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy.

A Játék időtartama: 2018.06.28. 20:00 – 2018.07.16. 09:00

A Játék menete:
A Játék akként történik, hogy a 2018-as Labdarúgó-világbajnokság (a továbbiakban: VB) budapesti és vidéki szurkolói rendezvényein a Work Force munkatársai által rendelkezésre bocsátott ún. Instagram képkeret (a továbbiakban: Instagram Keret) segítségével a Játékban résztvevők (a továbbiakban: Résztvevő) szelfit (azaz önfotót) készítenek magukról (a továbbiakban: Szelfi), majd azt a résztvevők - #workforcekft, #jobforcediak, #gyermekkoralapítvány hashtagekkel (a továbbiakban: Hastagek) jelölve - közzéteszik az alábbiakban megjelölt valamely közösségi oldalakon a Szelfi megosztása és a Kampány népszerűsítése céljából:

Work Force Instagram és Facebook oldalán; Work Force LinkedIn oldalán; Job Force Facebook oldalán; Job Force Instagram oldalán;a résztvevők privát Facebook oldalán.

A Szelfi feltöltésével a Résztvevő elfogadja, hogy képmása, mint személyes adat is kezelésre kerül a Szervezők részéről. Abban az esetben, ha a Szelfin a Résztvevőn kívül harmadik személy vagy személyek szerepelnek, úgy Résztvevő felelőssége annak bizonyítása és biztosítása, hogy rendelkezik a megjelölt harmadik személy vagy személyek hozzájárulásával a Szelfi megjelenítése tekintetében. Szervezők nem tesznek lépéseket annak érdekében, hogy a Szelfi-n szereplő személyeket azonosítsák, a Szelfiken szereplő személyek csak olyan mértékben kerülnek azonosításra, amennyiben a Résztvevő azt a feltöltés során megjelöli.

A Szervezők felhívják a figyelmet, hogy a Szelfit a feltöltés után bárki megoszthatja az Instagram, Facebook és LinkedIn oldalakon is, azok tehát széles körben nyilvánosságra kerülhetnek, és a Szervezőknek nincs befolyása a nyilvánosság mértékét illetően. A megosztás során az Instagram, Facebook és LinkedIn oldalak felhasználói és adatkezelési szabályzata az irányadó. A Játékban egy résztvevő akár több Szelfit is feltölthet.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a fentiekben hivatkozott közösségi oldalukról a résztvevők által feltöltött bármely Szelfit előzetes értesítés és indoklás nélkül töröljenek, ha az a jelen játékszabályban leírt feltételeknek nem felel meg, vagy bármilyen egyéb módon megkérdőjelezhető annak jogszerűsége, szerzői joga, vagy amennyiben az adott Szelfi sértőnek, jó erkölcsbe ütközőnek bizonyulna.

Adomány:
A Játék ideje alatt minden, a fentiek szerint feltöltött Szelfire érkezett „like” vagy azzal egyenértékű tetszésnyilvánítás (együttesen a továbbiakban: „like”)  1,- HUF, azaz egy magyar forint értékű adománynak felel meg.

A Játék végén a Work Force vállalja, hogy adományként a Játék ideje alatt valamennyi - az Instagram Keretben elkészített és Hastagekkel közzétett - Szelfire érkezett összes „like” darabszámával megegyező értékű, legfeljebb 100.000 Ft összegű adományt teljesít a Gyermekkor Alapítvány részére (a továbbiakban: Adomány), az Adományt tehát a Work Force biztosítja, a Résztvevő, illetve „like”-ot közzétevő személy hozzájárulása kizárólag a játékban való részvételre korlátozódik.

Az Adomány végösszegének kiszámítása akként történik, hogy a játék befejező időpontjában a Work Force 3 tagú eredménymegállapító bizottsága jegyzőkönyvben rögzíti a közzétett „like”-ok darabszámát. A játék lezárását követően érkezett „like”-ok nem kerülnek beszámításra.

A játékban érkezett érvényes „like”-ok darabszámát, és így a Work Force által ténylegesen nyújtott Adomány összegét a Szervezők a jelen játékban megjelölt közösségi oldalaikon közzéteszik legkésőbb 2018. július 16. napján 14 óráig. 

A Játék lezárásától számított 30 (harminc) naptári napon belül a Work Force gondoskodik arról, hogy az Adomány a Gyermekkor Alapítvány részére pénzügyileg teljesítésre (átutalásra) kerüljön. Minden az Adomány biztosításával összefüggő közteher megfizetéséért a Work Force mint adományozó felel.

A jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételek megsértése esetén a Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárják a Játékból. A Játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A Játékban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga.

 

Szellemi alkotások:
A Játékban Szelfit feltöltő Résztvevők a feltöltéssel egyidejűleg hozzájárulnak, hogy a feltöltött Szelfiket a Szervezők a Résztvevők neveinek megjelölésével megosszák közösségi oldalaikon (weblap, Instagram, Facebook, LinkedIn), illetve amennyiben a Szelfi-n harmadik személyek arcképmása is látható, úgy a Résztvevők felelősséget vállalnak azért, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkeznek a harmadik személyek arcképmásának megosztására  és ezért a résztvevő (és a Szelfi-n szereplő harmadik személy) semmilyen anyagi vagy egyéb követeléssel nem léphet fel a Szervezők felé.

 

Felelősség kizárása:
A Játékot a Szervezők befolyásán kívül álló tényezők is érinthetik. A Résztvevő a játékban saját felelősségére vesz részt, és felel azért, hogy a Szelfi elkészítése során sérülés ne érje. A Szervezők nem vonhatóak felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.  

A Játék idő előtti befejezése:
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a Játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsák, vagy annak véget vessenek. A Szervezők különösen abban az esetben élnek ezzel a lehetőséggel, ha a VB lebonyolítása vonatkozásában bármilyen szervezési vagy biztonsági probléma merül fel, vagy technikai okból (pl.: vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben a Játék idő előtti befejezését valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervezők az adott személytől követelhetik a keletkezett káruk megtérítését.

A jogi út igénybevétele:
A résztvevő és a Szervezők közötti esetleges jogviták elbírálására az adott Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések:
A Szervezők fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassák, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Szervezők közösségi oldaláról (weblap, Instagram, Facebook, LinkedIn) letölthető. A Work Force viseli az Adomány átadásával kapcsolatos valamennyi költséget, illetve közterhet. Amennyiben a jelen játékszabályzat egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok:
A Résztvevő, mint érintett személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása (Szelfi közzététele) mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik, az adatszolgáltatás feltétele a Játékban való részvételnek, enélkül a Résztvevő nem tud részt venni a Játékban. Azáltal, hogy a Részvevő, mint érintett részt vesz a játékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatokat – név és képmás - Szervezők kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeljék. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szelfi közzététele során a közösségi oldalak, mint adatfeldolgozók járnak el (felületet és tárhelyet biztosítanak a Szelfi-k közzétélére), saját felhasználási és adatkezelési feltételeik szerint, a Résztvevő által feltöltött Szelfi-k széles körben nyilvánosságra kerülhetnek, és a Szervezőknek nincs befolyása a nyilvánosság mértékét illetően.  

A résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Közös Adatkezelők: Work Force és Job Force – adataik, képviselőjük és elérhetőségeik a jelen szabályzat első fejezetében kerültek feltüntetésre;

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes

Az adatkezelés célja: Promóciós játék lebonyolítása, melyben a részvétel a játékszabályzat szerinti Szelfi közösségi oldalon való közzétételével valósul meg

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Résztvevő – a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül - a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, mely esetben a Játékban nem vesz részt.

A kezelt adatok köre: név, Szelfi adatai

Adatkezelés címzettjei: a Résztvevő által feltöltött Szelfi-k a közösségi oldalakon keresztül széles körben nyilvánosságra kerülhetnek, és a Szervezőknek nincs befolyása a nyilvánosság mértékét illetően

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig – a Résztvevő által megosztott Szelfiket a Szervezők nem töltik le, azt nem továbbítják, a Szelfik csak addig láthatók a közösségi oldalakon, amíg a Résztvevő azokat el nem távolítja, a Szervezők közösségi oldalán a Szervezők által feltöltött Szelfiket a Szervezők az érintett ilyen igénye esetén távolítják el.

 

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőket és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A fentieken túlmenően Résztvevő jogosult panaszt tenni az alábbi hatóságoknál, illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

(Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén).

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a marketing@work-force.hu e-mail elérhetőségünkre.

Panaszok
A Játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőkhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a marketing@work-force.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a résztvevő vezeték- és keresztnevét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervezők bírálják el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervezők döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervezők a döntésről írásban értesítik (e-mail formájában).

Vegyes rendelkezések
A Szervezők fenntartják a jogot a jelen Szabályzatban foglalt feltételek módosítására, illetve a Játék módosítására vagy megszüntetésére. A módosított Szabályzatot vagy a megszüntetésről szóló döntést a Szervezők a honlapjukon teszik közzé, és az a közzététel napján lép hatályba. A játékban részt vevők felelőssége, hogy a Játék feltételeiről megfelelően tájékozódjanak. A Szervezők kifejezetten kizárják a Szervezőkkel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét bármely a Játék feltételeinek módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozó döntéssel kapcsolatban.

A Szervezők kizárják felelősségüket a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, a játékkal kapcsolatos követelések a Ptk. 6:121.§. alapján bírósági úton nem érvényesíthetőek.

A jelen Szabályzat 2018. június 28. napján lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2018. június 27.

Work Force Kft.
Job Force Iskolaszövetkezet