Külföldi munka játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Tervezet 2018/10/15

A KÜLFÖLDI MUNKA - NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a nyereményjáték szervezői, a Work Force Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-198948) a továbbiakban a Work Force által a http:// workforce.hu/blog weboldalon meghirdetett és további weboldalakon (profession. hu, brandsetter.hu) valamint közösségi média felületeken (Instagram Facebook) és hírlevelekben népszerűsített ingyenes Nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a hivatkozott közösségi oldalakkal (Facebook, Instagram), valamint a hivatkozott közösségi oldalak semmilyen módon nem szponzorálják, nem támogatják, nem szervezik a Játékot, így a hivatkozott közösségi oldalakat a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem kötelesek és nem is jogosultak. A Játék tartalmáért kizárólag a Szervezők felelősek.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Játékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

1.A Játék időtartama:

A Játék 2018. 11.12. és 2018.11.30.23.59 között tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

2.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, de 56. életévet el nem ért, e-mail címmel rendelkező, internet-használó, magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban.
 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (Profession. hu, Brandsetter, stb.) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a http:// workforce.hu/kulfoldi-munka című oldalon érvényesen regisztráljon. A regisztrációval a résztvevő/Játékos elfogadja a Workforce. hu weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, továbbá a regisztrálással hozzájárulását adja ahhoz, hogy résére a Szervezők az általa megadott e-mail címre hírlevelet és marketing anyagokat küldjenek meg.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása - melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

4. Nyeremény

A Szervezők a Játék során az alábbi linken http://workforce.hu/kulfoldi-munka érvényesen regisztráltak között egy darab, a Brandsetter (www.brandsetter.hu) által rendelkezésre bocsájtott  Garmin Forerunner 235 pulzusmérő un. okosórát (a továbbiakban: Nyeremény) sorsolnak ki.

 A Nyeremény másra át nem ruházható, és nem váltható át készpénzre.

5. A nyertes kiválasztása és értesítése

A Nyeremény 2018. december 3. . napján kerül kisorsolásra a regisztráltak között.

A sorsolás helyszíne a Szervezők székhelye vagy az általuk kijelölt más megfelelő helyszín.

A Szervezők a sorsolás nyertesének a nevét a workforce.hu/blog oldalon közzéteszik, valamint a nyertest a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben és a megadott telefonszámon értesítik a Nyeremény átvételének részleteiről.

A Szervezők kizárják a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a Nyereményről.

Amennyiben a nyertes a Nyereményt a megadott határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti, és egyéb kártérítést vagy kártalanítást sem követelhet ezzel összefüggésben.

6. Nyeremény kézbesítése

A Nyereményt a Szervezők kézbesítik, vagy személyesen adják át a nyertesnek (a Szervezők által megadott helyszínen). A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervezők mindent megtesznek a Nyeremény mielőbbi kézbesítése érdekében.
A Nyeremény országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőknél tehető meg.
Ha a Szervezők nem tudják a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a Nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a Nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt emiatt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a 3. pontban említett Adatvédelmi Szabályzat valamint a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Work Force Kft valamint a Job Force Iskolaszövetkezet nyereményjáték adatbázisába kerüljenek,  és azokat a Szervezők az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezeljék az alábbiak szerint:

  • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét - a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
  • a nyertes Játékos név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervezők az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszüntetik, és az adatokat zárolják. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

8. Felelősségkizárás

A regisztráció hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőknek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervezők a Nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárják a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőkkel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervezők a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervezők nem vállalna továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervezők nem felelnek továbbá a rajtuk kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezőkkel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervezők által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőknek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőket a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9.Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adó – és járulékfizetési kötelezettséget a Szervezők viselik egymás közötti külön megállapodás szerint. Szervezőket a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és az adóvonzat kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

10. Egyéb                   

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalúan módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését és megszűntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervezők a www. workforce.hu honlapon nyilvánosságot biztosítva közzéteszik.

Budapest

Work Force Kft.
szervezők

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatálybalépés időpontja: 2018. november 05.

 

Tájékoztatjuk, hogy a http://workforce.hu/kulfoldi-munka weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) az Ön által megadott személyes adatok vonatkozásában az adatkezelő, a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-198948) (a továbbiakban: Work Force).

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben a Weboldalon történő regisztráció keretében megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatos adattovábbítási tevékenységünket ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) szerint.

 

A jelen Tájékoztató a Work Force http://workforce.hu/sites/default/files/adatvedelmi_iranyelvek.pdf linken közzétett Adatvédelmi Irányelveinek (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelvek) kiegészítését szolgálja és azzal együtt értelmezendő. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott rendelkezésekben az Adatvédelmi Irányelvek rendelkezései az irányadóak. 

 

A jelen Tájékoztató a Weboldalon regisztráló személyekre (a továbbiakban: Ön) vonatkozik.

 

Amennyiben Ön a Weboldalon nem adja meg az adott adatkezelési cél megvalósításához szükséges személyes adatait (például a Weboldalon egyértelműen meghatározzuk a kötelezően megadandó adatok körét), akkor a Work Force nem tudja biztosítani Önnek a Weboldalon jelzett szolgáltatását.

 

A jelen Tájékoztató bemutatja, hogy a Work Force, mint adatkezelő mely személyek számára továbbítja az Ön által a Weboldalon megadott személyes adatokat.

 

Az adattovábbítás jogalapja: az Ön önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulás a Weboldalon megadott regisztrációval, a Weblapon igényelt közvetítésre vonatkozó megállapodás teljesítése, valamint az Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott esetekben a Work Force jogos érdeke.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Work Force alábbiakban hivatkozott szerződéses partnereivel a továbbított személyes adatok kezelése, illetve feldolgozása tekintetében megfelelő jogi garanciákat biztosító szerződést köt(ött).

 

 

A Work Force szerződéses partnerének adatai

A Work Force szerződéses partnerének státusza

Az adattovábbítás célja

A továbbított adatok

Personal Service Nord Dienstleistungs-GmbH (a továbbiakban: PSN)

Székhelye: Horkelstraße 12 in 49808 Lingen / Németország

Cégjegyzékszáma: Amtsgericht Köln HR 91911

adatkezelő

érintettek számára foglalkoztatási lehetőségek felkutatása Németországban, Ausztriában és Hollandiában

név; születés helye, ideje; lakóhely; önéletrajz; korábbi munkahelyek; fizetési igény; fénykép; személyes elérhetőségi adatok

TAM Invest Kft.

Székhelye: 7627 Pécs, Égett-hegyi út 2.

Cégjegyzékszáma: 02-09-079274

adatfeldolgozó

érintetti adatok szűrése, feldolgozása és továbbítása a PSN részére

név; születés helye, ideje; lakóhely; önéletrajz; korábbi munkahelyek; fizetési igény; fénykép; személyes elérhetőségi adatok